Kérdése van?  Hívjon minket  +36-20/261-9046  vagy írjon nekünk  info@gyorigazdabolt.hu 

Rábca Áruház                              9025 Győr, Erkel Ferenc u. 4.             +36-20/261-9046
Farmer Center                             9028 Győr, József Attila u. 13/b.       +36-20/205-7370
Szentiváni Gazdacentrum        9011 Győr. Déryné út 61.                      +36-20/544-8127

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek

www.gyorigazdabolt.hu

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (http://gyorigazdabolt.hu/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.gyorigazdabolt.hu/aszf

 

Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Szabályzat 2022. április 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot (a módosításra okot adó körülmények: szállítási költség változása, jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi - mely idő alatt a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

Impresszum

A szolgáltató neve: VARIOGEN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A szolgáltató székhelye: 9025 Győr, Erkel Ferenc u. 4.

A szolgáltató levelezési címe: 9025 Győr, Erkel Ferenc u. 4.

Adószáma: 13457945-2-08

Cégjegyzékszáma: 08-09-012912

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Győri Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: 06-96/321-880

Mobil: 06-20/261-90-46

Webshop: www.gyorigazdabolt.hu

Általános informálódás esetén: webshop@gyorigazdabolt.hu

Panasz esetén: rabca@gyorigazdabolt.hu

  

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól    
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

  

Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. 

 

A vásárlói kör meghatározása

Az értékesítési egységben, illetve a weboldalon ajánlott áruk értékesítése kizárólag fogyasztók és gazdasági társaságok, mint végfelhasználók részére történik. Az árucikkek kereskedelmi újraértékesítése nem engedélyezett. Az Üzemeltető ennél fogva fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újraértékesítés céljából történt az ajánlattétel.

 

A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

 

Árakkal kapcsolatos tudnivalók

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os áfát.  Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett a termékre, de szerződést még nem kötöttek a felek, úgy az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el az Eladó.

  

ÁLTALÁNOS VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a http://gyorigazdabolt.hu/weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Variogen Kft. weboldalán történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.

Az alábbi dokumentum a VARIOGEN Kft. által üzemeltetett Webshopban történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza. Az E-mailban leadott megrendelésekre is az itt szereplő vásárlási feltételek vonatkoznak. A megrendelés olyan szerződésnek minősül, mintha írásban egyeztek volna meg a felek! Ön megrendelésének jóváhagyásával a távollevők közötti, szerződéskötésre vonatkozó jogszabály értelmében a feltételeket elfogadja, ezért kérjük, rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el! A Webshopban közölt információk, nem minősülnek szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A garancia levél hiányában a számla jogosít a garancia érvényesítésére. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk! A termékoldalakon található termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt. Az oldalakon található termékek és márkanevek, logók, nemzetközi jelölések, termékképek és borítók a jogos tulajdonosuké, oldalainkon kizárólag információnyújtás céljából szerepelnek. Minden egyéb grafika, elrendezés vagy szöveges tartalom joga azonban a weblap tulajdonosáé, azok bárminemű felhasználása, duplikálása, beágyazása csak a Variogen Kft. előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Variogen Kft. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webshop felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

Amennyiben egy termék db ára  ( nem megrendelés ) meghaladja az 500.000 Ft-ot akkor mivel a GLS max. 500.000 Ft utánvétet kezel egy csomagra ilyen esetben kérhetünk előreutalást a vásárlóval történt előzetes egyeztetés szerint. Ismeretlen (rejtett, titkos) telefonszámról nem tudunk rendelést felvenni, illetve  tájékoztatást adni. Nem vállalunk felelősséget a nem rendeltetés szerinti felhasználásból származó semmiféle veszteségért, vagy kárért.

Az eladó fenntartja magának azt a jogot, hogy kizárólag előzetes fizetés esetén, vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat a vásárlókat, akik  nem tartják be jelen szerződésben foglalt feltételeket, vagy más módon kárt okoznak / okoztak az eladónak. Megrendelés leadásakor jelen szerződési feltételeket a megrendelő (vevő) megértette és elfogadta!

 

Üzemeltető és vásárló közötti kommunikáció

Az Üzemeltető és a Vásárló közötti kommunikáció nyelve: magyar. Tekintettel arra, hogy a szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, a felek megállapodnak, hogy az Üzemeltető, valamint a Vásárló közötti, a Vásárló megrendelési adatai között szereplő email címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül. Az Üzemeltető és Vásárló közötti kommunikáció hivatalos formája email alapú írásbeli kommunikáció, azaz bármely nemű észrevételt, javaslatot, kérést esetleges panaszt a Vásárló a telefonos bejelentés mellett köteles írásban megtenni, majd az Üzemeltető legkésőbb 30 napon belül, de lehetősége szerint mihamarabb írásbeli választ ad.

 

Árak és fizetési feltételek

A Webshopban található árak Bruttó árak a 27% áfa-t tartalmazzák. Minden vásárlásról áfa-s számlát állítunk ki a megrendelés szerint. Az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor egyoldalúan módosítsa a Webshopban feltüntetett Termékeket és azok árait, különösen abban az esetben, ha árfolyamváltozás vagy más, a szerződés létrejöttekor nem ismert ok következtében az Eladó oldalán az áremelés nélkül költségnövekedés lépne fel. Az áremelés mértékét az Eladó köteles a Vevő kérésére igazolni. Az áremelés tényéről, az Eladó köteles a Vevőt haladéktalanul tájékoztatni. A Vevő ajánlattételének beérkezéséről szóló visszaigazolását követően az árak egyoldalú módosítása nem lehetséges. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén az alábbi fizetési módok lehetségesek: készpénzben, bankkártyával az Eladó jelen ÁSZF-ben meghatározott valamely fióktelepén, utánvéttel, a kiszállítást végző futárnak teljesítve, előre történő átutalással. A Terméknek az Eladó jelen ÁSZF-ben meghatározott valamely fióktelepén történő személyes átvétele esetén, a Vevő a Termék vételárát az átadás-átvétellel egyidejűleg készpénzben, vagy bankkártyás tranzakció útján köteles megfizetni. Amennyiben a kiszállított Termék vételárát a Vevő nem tudja megfizetni, vagy a Termék az Eladónak fel nem róható okból nem adható át, a Vevő köteles az Eladónak a Termék rendelkezésre állításával és a kiszállításával kapcsolatos költségeit és a szerződésszegéssel okozott károk szerint a felmerült kárait megfizetni. A Termék vételárának részletekben történő teljesítésére kizárólag az Eladó külön írásos hozzájárulása alapján kerülhet sor. Fizetési késedelem esetén, a késedelem idejére az Eladó a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.

 

Felelősség

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Az Eladó nem felel a szerződésszegés következményes káraiért, valamint nem felel elmaradt haszonért vagy a Vevőt esetlegesen ért nem vagyoni jellegű károkért. A szerződésszegés miatt sérelmi díj fizetési kötelezettség a feleket a másik fél irányában nem terheli. Az Eladó nem vállal felelősséget azért, hogy a Termék a Vevő saját céljaira felhasználható-e. Vevő köteles megvizsgálni azt, hogy a Termék a saját felhasználási céljaira megfelelő-e. Eladó a termékekre a 151/2003 (IX.22.) Korm. R. és a 18/2020. (VI.12.) NGM r. szabályai szerint vállal jótállást. Nem terjed ki a jótállás olyan Termékre, amelyekre az itt megjelölt jogszabályok szerint sem kötelező jótállást vállalni. (pl, vegyszerek, trágyák, vetőmagok, növénypalánták, avagy bármely olyan árura, amelynek egyedi ellenértéke a jótállási szabályok szerinti értékhatárt nem éri el)

Mindazon Termékek szolgáltatásával kapcsolatban, amelyekre a fenti jogszabály alapján az Eladó jótállási kötelezettsége nem terjed ki, Eladó a Ptk. 6:159. §-a szerinti szavatossági kötelezettség terheli. Ezen Termékek körében a Vevőt terheli annak bizonyítása, hogy a Termék hibája a szerződés teljesítésekor fennáll. Egyes Termékek, így különösen a vegyszerek, talajjavítók, vetőmagok, növénypalánták esetében Eladó a termék csomagolásán feltüntetett kellékekért (mennyiség, jellemzők, összetétel) felelős. E felelőssége nem lehet terhesebb, mint a termék gyártója által vállalt felelősség. A jótállási körbe nem tartozó termékek esetében az Eladó bizonyított hibás teljesítése esetén a Vevő kicserélést követelhet, vagy a szerződéstől elállhat. Felek a kijavítás, árleszállítás jogkövetkezményeinek alkalmazását e termékek sajátosságaira tekintettel kizárják.

 

Külső okból eredő informatikai probléma

A Variogen Kft. nem tartozik felelősséggel a gyorigazdabolt.hu oldalain

 • külső behatolás által okozott károkért,
 • bármilyen a szolgáltatók által okozott információtovábbítási késedelemért,
 • számítógépes vírus, illetve rendszerhibából keletkezett károkért.

Az eladó nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért.

 

Egyéb Rendelkezések

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

Szolgáltató a webshopban található termékekhez  való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

Szolgáltató  – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

 

FIZETÉSI FELTÉTELEK

A termékek megrendelése esetén többféle fizetési mód  közül van lehetősége választania a vásárlónak. A készpénzes, bankkártyás és utalásos fizetés során egyik esetben sem számítunk fel Önnek pénzkezelési díjat.

 

Készpénzes fizetés

Személyes átvétel során a szolgáltató üzlethelyiségében: A „Készpénzzel a helyszínen” fizetés választása esetén a megrendelő a Szolgáltató üzlethelyiségében fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

Futárszolgálat kézbesítésénél: A futárszolgálat általi kiszállítás választása esetén a megrendelő a futárnál fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. Az utánvét költségeit a webshopon megtalálja.

 

Bankkártyás fizetés

Személyes átvétel során a szolgáltató üzlethelyiségében: Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a megrendelő a Szolgáltató üzlethelységében fizeti meg a termék vételárát bankkártyával. Bankkártyás fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

Közvetlenül a Webshopban: A bankkártyás fizetés segítségével Ön gyorsan, biztonságosan és kényelmesen intézheti az online vásárlást a webshopon keresztül.

Futárszolgálat kézbesítésénél: A futárszolgálat általi kiszállítás választása esetén a megrendelő a futárnál fizeti meg a termék vételárát bankkártyával. Bankkártyás fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. Az utánvét költségeit a webshopon megtalálja.

 

Biztonságos Banki Háttér

A bankkártyás fizetés során egyik esetben sem számítunk fel Önnek pénzkezelési díjat. A webshopban történő bankkártyás fizetési partnerünk az ERSTE Bank. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt az ERSTE Bank hivatalos online fizetési partnerének a Global Payments (Global Payments Europe s.r.o. Hungary) weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál “fizetés bankkártyával” feliratra kattintsanak, majd az ERSTE Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. Az ERSTE Bank a VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, Diners Club, American Express, JCB,Union Pay típusú kártyákat fogadja el.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

Az ERSTE Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén az ERSTE Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

 

Előre utalás

A termék megrendelése után a vásárló kap egy visszaigazoló e-mailt, amiben az előre utalás részletei le vannak írva. Előre utalás esetében a vételár beérkezése utáni munkanapon adjuk fel a megrendelt termékeket. Utalás előtt érdeklődjön a raktárkészletről és a várható szállítási időről. Az előre utaláskor kérjük a következő adatokat adja meg:

 

Címzett neve: Variogen Kft.

Bank: Erste Bank

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-64789668

Közlemény: számlaszám és a megrendelő neve

 

Előre utalás esetén, a csomag átadása a teljes összeg beérkezése után történik meg.

 

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Szállítási feltételek, módja és menete

Szállítási és vásárlási feltételek megegyeznek minden szállítási módban.*         

A megrendelést legkésőbb a beérkezést követő 1-2 munkanapon feldolgozzuk. A megrendelt és feldolgozott termék kiszállítása a készleten levő termékek esetén maximum 4 munkanapon belül, a rendelésre szállított termékek esetében általában 8 napon belül történik. Ettől eltérő esetben felvesszük Önnel a kapcsolatot.

A megrendelés feldolgozását követően egy visszaigazolást küldünk e-mailben, mely tartalmazza a rendelt termékek listáját és a számla végösszegét.           

Az áru elindításakor küldünk egy e-mailt, mely tartalmazza a kézbesítés dátumát.        

A csomag általában az elindítást követő munkanapon 8-17 óra között kerül kézbesítésre a megadott szállítási címre. Az áru ellenértékét a futárnak áruátvételkor készpénzben kell átadni vagy bankkártyával kiegyenlíteni.         

Az áruházi rendszer által küldött automata visszaigazolás nem egyenértékű a fent említett visszaigazolással. A megrendelt termékek  szállítási idejéről külön e-mailt küldünk.       

A fuvardíjat minden esetben az Ügyfél köteles viselni. A fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. Az Ügyfél az aktuális szállítás díjáról a lap tetején tájékozódhat.        

Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a kiszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján, még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód.        

A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.           

Csomagolási utánvét, és egyéb díj nincs.            

Sürgős megrendelés esetén kérem érdeklődjön a megadott elérhetőségeken.            

*Kivétel a nagy méretű vagy tömegű termékeknél, ahol egyedi egyeztetés szerint tudjuk megoldani a szállítást. Ezt a terméklapján feltüntettük.         

               

Személyes áruátvétel

A megrendelt termékeket a következő nyitvatartási időben:

 • Hétfő-Péntek   8:00-16:30    Szombat  8:00-12:00

és a felsorolt üzlethelyiségünkben is átveheti, aminek a következő a címe:                      

 • Rábca Áruház - 9025 Győr, Erkel Ferenc utca 4.
 • Farmer Center - 9028 Győr, József Attila u. 13/b.
 • Szentiváni Gazdacentrum - 9011 Győr, Déryné út 61.

Ha a termék  helyszíni összeszerelésére is igényt tart, akkor ezt előre jelezze, melyért további 3000 Ft szolgáltatási díjat számítunk fel.  

Személyes áruátvételnél a terméket gyári csomagolásban, eredeti dobozában veheti át. Amennyiben kiállított darabról van szó, akkor azt mindenképpen jelezzük a megrendelésnél.        

               

Futárszolgálat   

Webshopban  megvásárolt termékeket szerződött futárszolgálati partnerünk egyike szállítja házhoz. Ez garantálja a termékek pontos és sérülésmentes megérkezését az Ön otthonába, vagy akár az Ön munkahelyére. A következő csomagküldő szolgáltatókkal vagyunk szerződésben:  

 • MPL (Magyar Posta Logisztika) Futárszolgálat
 • DPD Futárszolgálat
 • GLS Futárszolgálat
 • „fuvar.hu” Futárszolgálat

               

A Termékek kézbesítési címe kizárólag Magyarország határain belül megtalálható cím lehet.   

A szállítási folyamatot online is nyomon követheti a csomagküldő szolgáltató weboldalán.       

A futárszolgálat a csomagot 1-3 munkanapon belül kézbesíti. Kivétel ez alól a készleten nem lévő  illetve lévő illetve speciális megrendelések.           

A kiszállítás előtt  minden esetben e-mailben értesítést küldünk a csomag érkezéséről.            

Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról.            

Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.   

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza.     

Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni.             

Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el!   

A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.              

Amennyiben élni kíván a vásárlástól való elállás jogával, az erre vonatkozó információkat megtekintheti az Általános Szerződési Feltételekben, az ehhez szükséges Elállási nyilatkozat mintát pedig letöltheti az elállási nyilatkozat pontban.               

Az Eladó Vevő által megjelölt szállítási címen a szállítás időpontjában tartózkodó személyt a Termék átvételével megbízott személynek, helyettes átvevőnek tekinti, aki a Termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.             

Vevő felelősségi körébe tartozik, hogy a fuvarozás során a Vevő által megadott címen az átvételt, a mennyiségi és minőségi ellenőrzést és az áruellenérték kifizetését biztosítsa. Vevő az e kötelezettségének megszegéséből eredő károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint tartozik helytállni.

Vevő, vagy megbízottja köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett Termék tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető esetleges minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett Terméket összevetni a számlán szereplő tételekkel és az esetleges eltéréseket közölni. Felek az átadás-átvételt követően, amennyiben a Vevő nem élt kifogással, a számlán szereplő tételeket tekintik hiánytalanul átadottnak.             

A szállított Termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiány esetén a Vevő nem jogosult a Termék átvételét – illetőleg ugyanezen az alapon - a Termék vételárának kifizetését  

A Termék átvételével a kárveszély a Termék tekintetében az Eladóról, vagy a teljesítésben az Eladó oldalán közreműködő személyről, átszáll a Vevőre.    

               

Szállítás költségei      

Mivel a szállítás költsége összeg függ a termékek súlyával és értékével, valamint a fizetési módjával, a következő határok között mozoghat:          

               

MPL Házhozszállítás     

Az MPL a Magyar Posta csomagszállítási szolgáltatása. A világ bármely szegletébe, gyorsan, kényelmesen, megfelelő áron, az egyedi igényeknek is megfelelve kínál futárszolgáltatást.     

               

Termékek össztömege

Szállítási költség

minimum

maximum

Ft (Bruttó)

0 kg

0,99 kg

1 750 Ft

1 kg

1,99 kg

1 790 Ft

2 kg

2,99 kg

1 890 Ft

3 kg

3,99 kg

1 950 Ft

4 kg

4,99 kg

1 990 Ft

5 kg

9,99 kg

2 090 Ft

10 kg

14,99 kg

2 490 Ft

15 kg

19,99 kg

2 590 Ft

20 kg

24,99 kg

2 990 Ft

25 kg

29,99 kg

3 590 Ft

30 kg

34,99 kg

5 590 Ft

35 kg

40 kg

5 890 Ft

 

DPD házhozszállítás       

A DPD Európa egyik vezető csomag szállítmányozási szolgáltatója.               

                              

Termékek össztömege

Szállítási költség

minimum

maximum

Ft (Bruttó)

0 kg

2,99 kg

1 490 Ft

3 kg

4,99 kg

1 690 Ft

5 kg

9,99 kg

1 890 Ft

10 kg

14,99 kg

1 990 Ft

15 kg

19,99 kg

2 090 Ft

20 kg

24,99 kg

2 390 Ft

25 kg

31,50 kg

2 890 Ft

               

GLS házhozszállítás       

A GLS futárszolgálat az egyik legismertebb és legmegbízhatóbb futárszolgálat Magyarországon és a világon egyaránt. Kérem vegye figyelembe a megrendelni kívánt termék méreteit, ami a következőképpen számítható ki: maximum 3 m-es körméret lehetséges a szállításnál (3 m = 2x magasság + 2x szélesség + 1x hosszúság).               

                              

Termékek össztömege

Szállítási költség

minimum

maximum

Ft (Bruttó)

0 kg

0,99 kg

1 650 Ft

1 kg

1,99 kg

1 650 Ft

2 kg

2,99 kg

1 950 Ft

3 kg

3,99 kg

 2 150 Ft

4 kg

4,99 kg

2 150 Ft

5 kg

9,99 kg

2 250 Ft

10 kg

14,99 kg

2 450 Ft

15 kg

19,99 kg

2 550 Ft

20 kg

24,99 kg

2 750 Ft

25 kg

29,99 kg

3 150 Ft

30 kg

34,99 kg

4 550 Ft

35 kg

40 kg

4 650 Ft

               

Fuvar.hu túlméretés csomagküldéshez              

A túlméretés és a 40 kg feletti termékeket szállítjuk a fuvar.hu szállítmányozási partnerünkkel.            

               

Termékek össztömege

Szállítási költség

minimum

maximum

Ft (Bruttó)

0 kg

49,99 kg

9 900 Ft

50 kg

59,99 kg

10 900 Ft

60 kg

69,99 kg

10 900 Ft

70 kg

79,99 kg

11 900 Ft

80 kg

249,99 kg

17 500 Ft

250 kg

499,99 kg

19 900 Ft

500 kg

749,99 kg

22 900 Ft

750 kg

1000 kg

32 900 Ft

               

Utánvétes fizetés          

Bolti átvétel esetében nem számítunk fel pénzkezelési díjat, amennyiben készpénzzel vagy bankkártyával fizet a vevő. Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor. Ez esetben utánvéti díjat számolunk fel, aminek a díjait itt találja:    

               

Összeghatár

Utánvét költsége

0 - 20.000 Ft-ig

450 Ft

20.001 - 50.000 Ft-ig

550 Ft

50.001 - 100.000 Ft-ig

750 Ft

100.001 - 200.000 Ft-ig

950 Ft

200.001 - 500.000 Ft-ig

1.450 Ft

500.001 – 1.000.000 Ft-ig

2.450 Ft

1.000.001 – 2.000.000 Ft-ig

4.550 Ft

Utánvétes küldemények kézbesítése előleg megfizetése nélkül 180.000 Ft-ig lehetséges. A 180.000Ft feletti megrendelés esetében telefonon egyeztetünk a Megrendelővel az előleg mértékéről és megfizetésének módjáról.            

               

Szerződött futárszolgálati partnereink elérhetőségei 

 

Cégnév

DPD Hungary Kft.

Székhely

1134 Budapest, Váci út 33. 2. em.

Cégjegyzékszám

01 09 888141

Adószám

13034283-2-44

Telefonszám

06-1/501-6200

E-mail cím

dpd@dpd.hu

Honlap

https://www.dpd.hu

Nyomon követés

A weboldalon a csomagkeresés mezőbe kell beírni a csomagszámot

 

Cégnév

GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

Székhely

2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Cégjegyzékszám

13 09 111755

Adószám

12369410-2-44

Telefonszám

06-29/886-700

E-mail cím

info@gls-hungary.com

Honlap

https://gls-group.eu/HU/hu/home

Nyomon követés

A weboldalon a csomagkeresés mezőbe kell beírni a csomagszámot

 

Cégnév

Magyar Posta Zrt.

Székhely

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Cégjegyzékszám

01-10-042463

Adószám

10901232-2-44

Telefonszám

06-1-767-8282

E-mail cím

ugyfelszolgalat@posta.hu

Honlap

www.posta.hu

Nyomon követés

A weboldalon a csomagkeresés mezőbe kell beírni a csomagszámot

 

Cégnév

Fuvar.hu Kft.

Székhely

7626 Pécs, Farkas István u. 3/1. 1. em. 3.

Cégjegyzékszám

02-09-083090

Adószám

25977732-2-02

Telefonszám

06-30-589-00-00

E-mail cím

info@fuvar.hu

Honlap

http://www.fuvar.hu

Nyomon követés

A weboldalon a csomagkövetés mezőbe kell beírni a csomagszámot

               

Csomagautomata          

A Termékek kézbesítési címe kizárólag Magyarország határain belül megtalálható cím lehet. E körben Vevő kérhet csomagautomatába történő kiszállítást is. Csomagautomatába való kézbesítést 0-20 kg súlyhatárig, és 50x31x35 cm terjedelmet meg nem haladó árutételekre lehet igénybe venni. A csomagautomatába történő kiszállítás kérése esetén a csomagautomata kézbesítés, átvétel szerződési feltételei és eljárásrendje irányadó. Vevő a jelen általános szerződési feltételek elfogadásával kijelenti, hogy amennyiben csomagautomata kézbesítést kér, a csomagautomata kézbesítő szolgáltató szerződési és árukézbesítési feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadja          

 

Növényvédőszerek és veszélyes anyagok         

Eladó tájékoztatja Vevőket, hogy a 2010/43 FVM rendelet alapján, növényvédő szereket kiszállítani nem lehetséges. Az ilyen termékeket csak üzleteinkben, személyesen lehet átvenni.         

               

GYIK – Gyakran Ismételt Kérdések       

 

Mi van, ha nem tartózkodik a címen senki, amikor jön a futár?

Amennyiben az első kézbesítés sikertelen, úgy a futárszolgálat diszpécsere felveszi Önnel a kapcsolatot a megadott telefonszámon egyeztetés céljából, majd újból kiszállítják a címre a csomagját. Ha a második kézbesítéskor sem találnak senkit, aki átvenné a csomagot, egy értesítőt hagy a futár a postaládában. A csomag a helyi postán 15 napon belül átvehető. (Ahogy például az ajánlott leveleket szokták)             

Ha a csomag elindítását követően (melyről e-mailben értesül) 48 órán belül sem kapja meg rendelését, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy segíthessünk a minél gyorsabb kézbesítés érdekében.       

Néhány hasznos tanács              

Figyeljen arra, hogy az irányítószámot és a telefonszámot pontosan adja meg a sikeres kézbesítés és az esetleges kapcsolatfelvétel érdekében! Szállítási címnek olyan címet adjon meg, ahol napközben tartózkodik Ön vagy aki átveheti (pl.: munkahely, szomszéd, rokon, stb.) Rendeléskor a "szállítási cím" mezőben kell feltünteti ezt a címet! Ettől a számlázási cím természetesen eltérhet. Fontos, hogy a minél egyszerűbb kézbesítés érdekében a cím a lehető legpontosabb legyen: Ir.szám, Város, Utcanév, u./tér/köz/stny., házszám, lépcsőház/emelet/ajtó (ha van)    

És a 40 kg-nál nehezebb termékek?      

Abban a speciális esetben, ha a kiszemelt termék 40 kg-nál nehezebb, úgy normál futárszolgálattal sajnos nem tudjuk kiszállítani. Ezek a termékek átvehetőek személyesen üzletünkben. Ezen kívül lehetőség van kiszállításra, "Raklapos" szállításban. Ezzel kapcsolatban érdeklődjön (munkaidőben) telefonon a  06-96/321-880-es számon vagy írjon emailt az webshop@gyorigazdabolt.hu címre.    

Kiszállítunk külföldre termékeket?   

Jelenleg nem szállítunk külföldre termékeket.

 

JÓTÁLLÁSI ÉS GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

 

AL-KO JÓTÁLLÁS

Fogyasztói szerződés keretében vásárolt új tartós fogyasztási cikkre a 270/2020. (VI.12) kormányrendelettel módosított 151/2003 (IX.22.) kormányrendelet alapján:

A FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSSEL megvásárolt termékekhez kapcsolódó, jogszabályban kötelezően előírt jótállás időtartama a következő:

 1. 000 forintot elérő, de 100.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 2. 000 forintot elérő, de 250.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 3. 000 forint eladási ár felett három év.

Az AL-KO termékekre a vásárlás napjától számított 3 év jótállást vállalunk.

Az önként vállalt +1 ill. +2 év jótállás a (250.000 Ft ill. 100.000 Ft fogy. ár alatti) garanciában lecserélt gépekre valamint a szerződéstől való elállásra nem vonatkozik!

Nem fogyasztói szerződés esetén jótállási kötelezettségünk a vásárlás napjától számított 1 évig terjed. Ipari használat esetén 6 hónapig. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti, és nem korlátozza!

Fogyasztók számára a fűnyíró traktorokra 3+2 év jótállást vállalunk, a +2 év feltétele az, hogy a traktort a 3. és 4. év lejárata előtt bevigyék egy AL-KO szervizbe bevizsgáltatni. A bevizsgálás 1-1 évvel hosszabbítja meg a jótállást. A bevizsgálás díjáról érdeklődjön a szervizben vagy az AL-KO vevőszolgálatnál.

 

HECHT JÓTÁLLÁS

Fogyasztói szerződés keretében vásárolt új tartós fogyasztási cikkre a 270/2020. (VI.12) kormányrendelettel módosított 151/2003 (IX.22.) kormányrendelet alapján:

A FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSSEL megvásárolt termékekhez kapcsolódó, jogszabályban kötelezően előírt jótállás időtartama a következő:

 1. 000 forintot elérő, de 100.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év kötelező ( és a HECHT HUNGARY Kft. által vállalt +1 év önkéntes) jótállás,
 2. 000 forintot elérő, de 250.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év kötelező jótállás,
 3. 000 forint eladási ár felett 3 év kötelező jótállás.

A NEM FOGYASZTÓ és a VÁLLALKOZÁS között létrejött szerződéssel megvásárolt termékhez kapcsolódóan – amely esetben a jogszabály nem ír elő kötelezően jótállást – önkéntes vállalással, a vásárlás napjától számított 6 hónap időtartamban biztosítunk jótállást.

 

MTD JÓTÁLLÁS

Fogyasztói szerződés keretében vásárolt új tartós fogyasztási cikkre a 270/2020. (VI.12) kormányrendelettel módosított 151/2003 (IX.22.) kormányrendelet alapján:

A FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSSEL megvásárolt termékekhez kapcsolódó, jogszabályban kötelezően előírt jótállás időtartama a következő:

 1. 000 forintot elérő, de 100.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 2. 000 forintot elérő, de 250.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 3. 000 forint eladási ár felett három év.

A NEM FOGYASZTÓ és VÁLLALKOZÁS KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉSSEL megvásárolt termékhez kapcsolódóan – amely esetben jogszabály nem ír elő kötelezően jótállást – önkéntes vállalással, a következő jótállási időtartamban biztosítjuk a jótállást:

 1. 000 forintot elérő, de 100.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 6  hónap,
 2. 000 forintot elérő, de 250.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 12 hónap,
 3. 000 forint eladási ár felett 18 hónap.

A termékeinkhez kapcsolódó, a hatályos jogszabályokban előírt kötelezettségeknek minden tekintetben eleget tévő jótállás (garancia) mellett – esetenként, bizonyos feltételek mellett – többlet jótállás (garancia) is igénybe vehető.

 

OLEO-MAC JÓTÁLLÁS

A HERMES MŰSZAKI SZOLGÁLAT a vásárlás napjától számított 24 hónapra fogyasztói, 6 hónapra vállalkozás (lásd Ptk.) általi felhasználás esetén vállal jótállást a termékekre.

 

JÓTÁLLÁS (ÁLTALÁNOS LEÍRÁS)

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek), valamint az ott meghatározott körben azok tartozékai és alkotórészei (a továbbiakban - jelen pontban - együtt fogyasztási cikként hivatkozva) eladása esetén.

Emellett az Eladó önként is jótállást vállalhat, amely esetben a Fogyasztónak minősülő vásárló számára jótállási nyilatkozatot kell átadnia.

A jótállási nyilatkozatot tartós adathordozón kell a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani, legkésőbb az áru teljesítésének időpontjában.

A jótállási nyilatkozatban fel kell tüntetni: 

 • az arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot, hogy az áru hibás teljesítése esetén a Fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti, e jogait a jótállás nem érinti
 • a jótállásra kötelezett nevét és címét
 • a Fogyasztó által a jótállás érvényesítése érdekében követendő eljárást
 • azon áru megjelölését, amelyre a jótállás vonatkozik és
 • a jótállás feltételeit.

 

Jótállási jogok

A Vásárló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben alapján főszabályként kijavítási és a „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok” pontban felsorolt esetekben kicserélési és pénz visszatérítési igénnyel élhet jótállási igényként az Eladó felé. A Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és az Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

Érvényesítési határidő

A jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető, a jótállás időtartama a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint:

 1. 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 2. 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 3. 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk a Vásárló részére történő átadásakor indul, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha a Vásárló a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

A Rendelet nem részletezi az ársávok pontos értelmezését, ezért az a fogyasztók bruttó vételárára vonatkozik.

Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok

A kijavítás kezelésekor az Eladónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást 15 napon belül elvégezze. A kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul.

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a vásárló eltérő rendelkezése hiányában az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a vásárló részére visszatéríteni.

A Vásárló az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy számára a tájékoztatást elektronikus úton vagy a Vásárló általi átvétel igazolására alkalmas más módon is megvalósulhasson.

Amennyiben az Eladó nem tudja a fogyasztási cikket 30 napon belül kijavítani: 

 • ha a Vásárló ehhez hozzájárult, számára a kijavítás teljesíthető későbbi határidőben, vagy
 • amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül ki kell cserélni, vagy
 • amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, de a fogyasztási cikk cseréjére sincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell számára a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül visszatéríteni.

Amennyiben a fogyasztási cikk 4. alkalommal hibásodik meg a Vásárló jogosult 

 • az Eladó felé kijavítási igényel fordulni, vagy
 • a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a vételár arányos leszállítását kérni az Eladótól, vagy
 • a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztási cikket az Eladó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, vagy
 • amennyiben a Vásárló ezen jogaival (kijavítás, árleszállítás és mással kijavíttatás az Eladó költségére) nem él, vagy ezekkel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára 8. napon belül a fogyasztási cikket ki kell cserélni, ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell nyolc napon belül visszatéríteni számára.

Hibás teljesítés 

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

Több szavatossági jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

Vállalkozásnak minősülő Felhasználó: olyan személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Kivételek

A „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok” pont alatt írt előírások az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

Ezen termékek esetében is köteles törekedni azonban az Eladó arra, hogy a kijavítási igényt 15 napon belül teljesítse.

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher. 

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

Az Eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

Három munkanapon belüli csereigény

Webshopon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie.

Az Eladó mentesül a jótállási kötelezettsége alól

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Fogyasztóvédelemmel és jótállással kapcsolatos szervezetek

Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséget - ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLET - KERMI Minőségellenőrző és Szolgáltató Kft.

Garanciális ügyintézés

A vásárolt termékkel kapcsolatban esetlegesen felmerülő garanciás ügyintézés leggyorsabb megoldása érdekében azt javasoljuk, hogy forduljon közvetlenül a márkaszervizhez! A márkaszervizek listája minden esetben a termékhez mellékelt jótállási jegyen megtalálható.

A jótállási igény érvényesítéséhez minden esetben szükséges az érvényes jótállási jegy ill. számla bemutatása. (Amennyiben ezek elvesztek vagy a jótállás időtartama már lejárt a készüléket külön díjazás ellenében tudjuk csak javíttatni.)

  

Garancia

Termékekre a magyar törvények szerinti garancia vonatkozik. A garancia nem terjed ki a termékek szállítására illetve a kiszállási költségre. Ez az időtartam a vásárlás napjától számított legalább 12 hónap. A garancia csak a termék számlájával, tartozékaival, együtt érvényesíthető. Termék garancia időn belüli meghibásodása esetén gyártói szervizbe küldjük. Ha a termék, a garanciális illetve egyéb feltételeknek megfelelt és javítható  ingyenesen visszajuttatjuk Önhöz. Amennyiben nem javítható és rendelkezésre áll cseredarab kicseréljük, ha nincs cseredarab megegyezés szerint levásárolhatja az árát vagy visszautaljuk a vételárat Ön által megadott számlára. A hibás terméket közvetlenül is eljutathatja a garancia jegyen szereplő gyári szervizbe. A gyorigazdabolt.hu oldalain található bármely árucikkre az adott terméket beszállító  cég vállalja a garanciát.

Fontos, hogy a termék visszaküldésével kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli!

Három napos cseregarancia

Ha az átvétel módja házhozszállítás, és a termék hibáját a kézhezvételt követő három naptári napon belül jelzik telefonon, vagy e-mailben, akkor a terméket haladéktalanul kicseréljük. A cseredarabot postán juttatjuk el a megadott szállítási címre.(A hibás termék beérkezését kővetően.)

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik. A hibás terméket eredeti csomagolásában, dobozával együtt kérjük visszajuttatni (9025 Győr, Erkel Ferenc utca 4.). Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli!

Cseregarancia

Csak a sérülésmentes, tartozékokkal együtt, hiánytalanul visszaküldött termékekre érvényes. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak. A garancia nem érvényesíthető amennyiben:

 • a terméken égés, törés, repedés, vagy egyéb fizikai, nem rendeltetésszerű használatból származó sérülés látható,
 • a garanciális vagy Szavatossági idő lejárt.
 • minőség megőrzési idő
 • szilikonok / purhabok

Ez az időtartam a Terméken található, ha ez az idő 3 hónapnál rövidebb, akkor a szállítás előtt a vevőt megkérdezzük, hogy azzal a szavatossági idővel kéri-e a terméket.

Garancia a vállalkozóknak

Amennyiben a terméket egy vállalkozás szeretné megvásárolni, akkor bizonyos esetekben kevesebb garanciális idő jár az adott termékre. A termék gyártója azért vállal jóval kevesebb garanciális időtartamot a vállalkozások tekintetében, mivel ott nem lakossági, hanem ipar felhasználást feltételez. Mielőtt számlát kér a termékről az adott vállalkozás részére, kérném érdeklődjön a vállalkozások részére meghatározott garanciális feltételekről, az adott elérhetőségeinken.

Idevonatkozó törvények, rendeletek és egyéb jogszabályok

- 1997. évi CLV törvény a fogyasztóvédelemről Az Ön által vásárolt termékre, termékekre a fentieken kívül a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (a PTK), az 1993. évi X. törvény, az 1978. évi 2. törvényerejű rendelet, 119/1995. (IX. 29.) MT rendeletek előírásai vonatkoznak.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó kormányrendelet szövegét itt olvashatja: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről.

  

Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A hiba meghatározása

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Határidők a termékszavatosság érvényesítésében

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A következő esetekben mentesül a gyártó (forgalmazó)  termékszavatossági kötelezettsége alól

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
 • A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

 

Kellékszavatosság

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv, valamint fogyasztói szerződés esetén a 373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet szabályai szerint. Kellékszavatossági jogok általános szabályai vontakóznak a vásárlóra.

Ön az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Fogyasztói szerződés esetében ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru és a digitális elemeket tartalmazó áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

Fogyasztónak nem minősülő vásárlók esetében a kellékszavatossági jog érvényesítési határideje 1 év, amely a teljesítés (átadás) napján indul.

Kellékszavatossági jogok speciális szabályai fogyasztói szerződés keretében eladott az áruk és digitális elemet tartalmazó áru esetében

Fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására irányuló - szerződés esetén a „Kellékszavatossági jogok általános szabályai” pontban írtak a Fogyasztót a jelen pont szerinti eltérésekkel illetik meg.

Fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására irányuló - szerződés esetén a Fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát az Eladó költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

Az Eladó megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne az Eladónak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

A fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

- az Eladó nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette az alábbi feltételeket

- az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét

ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét

ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy az Eladó megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét

a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá, vagy

az Eladó nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás ésszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, az Eladót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

A Fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg az Eladó nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

Általánosan érvényesülő szabályok

Az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét, ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló ésszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással.

A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás rendelkezésére kell bocsátania.

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

A Fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga az Eladónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Fogyasztótól nem várható el ésszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

Ha a Fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

- a Fogyasztónak az Eladó költségére vissza kell küldenie az Eladónak az érintett árut és

- az Eladónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

Határidők a kellékszavatosság érvényesítésében

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul bejelenteni. A hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közölt hibának kell tekinteni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen. A vásárló az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Kellékszavatossági érvényesítésének egyéb feltételei

A teljesítéstől számított hat hónapon (áru adásvétele esetén egy éven) belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap (áru adásvétele esetén egy év) eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  

WEBSHOP HASZNÁLATA

A vásárló eldöntheti a vásárláskor, hogy kíván-e regisztrálni vagy regisztráció nélkül folytatja a megrendelési folyamatot. A Vásárlás és a hozzá tartozó adatszolgáltatás önkéntes. A vásárlási szándék akkor tekinthető érvényesnek, ha  a szállítási és számlázási adatok kitöltése és elküldésekor a felhasználó a jelen ÁSZF-et elfogadja, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Vásárló csak saját nevében vásárolhat, illetve járhat el. Gazdálkodó szervezet esetében az arra jogosult, vagy felhatalmazott személy járhat el. Gazdálkodó szervezet csak adószám megadásával vásárolhat.

Az Üzemeltető jogosult visszautasítani bármely regisztrációs igényt, amennyiben a felhasználó valótlan vagy hiányos adatokat ad meg a regisztrációs adatlapon, vagy az adatokból, illetve a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a regisztráció célja nem a weboldal rendeltetésszerű használata. Az Üzemeltető jogosult továbbá a regisztrációt törölni, amennyiben a weboldal használata (böngészés, illetve megrendelés) esetén a felhasználó részéről visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel.

Az oldal megtekintésével létrejött szerződéses jogviszony mellett a Webshopban történő vásárlás esetén szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a vásárló/felhasználó és az Üzemeltető között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók.

A Webshop 48 órán belül email formájában automatikusan visszaigazolja a Vásárló megrendelését, ennek hiányában a Vásárló mentesül ajánlati kötöttsége alól.

A szerződés megkötésére irányuló nyilatkozat megérkezéséről szóló visszaigazolás nem jelenti a szerződés megkötésére vonatkozó fogyasztói ajánlat elfogadását.

Az adásvételi szerződés feltételeit a megrendelés elküldésével a Vásárló elfogadja.

Webshop semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredő téves teljesítésért. A cím helytelensége miatt meghiúsult rendelések újra küldésére csak abban az esetben van mód, ha a Vásárló a rendelés teljes vételárát a szállítási költségekkel együtt az Üzemeltető bankszámlaszámára átutalja.

Ahhoz, hogy megrendelését elküldhesse, el kell olvasnia és fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket, tudomásul kell vennie, hogy a megrendeléssel fizetési kötelezettsége keletkezik és el kell olvasnia/elfogadnia az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat. A vásárláshoz szükséges személyes adatok felhasználásának körét az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza. A feltételek tudomásulvételét és elfogadását a négyzetekbe elhelyezett pipával foganatosíthatja.

Regisztráció/vásárlás feltételek

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

​Regisztráció során az alábbi adatokat kérjük megadni, amelyeket a későbbiekben bármikor módosíthat:

 • e-mail (belépési azonosító)
 • jelszó (belépési jelszó)
 • név/cégnév
 • telefonszám
 • szállítási cím
 • számlázási cím
 • Adószám

A Termék kiválasztása

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

Kosárba helyezés

A Termék kiválasztása után Ön a "Kosárba" gombra kattintva helyezhet - tetszőleges számú -  terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott terméket meg kívánja vásárolni, mert ezzel az Ön számára egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban melyek az Ön által kiválasztott termékek, és azokat egy képernyőn megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani. A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a "Rendelés véglegesítése" gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a kíván termékszám megváltoztatható.

Amennyiben Ön a kiválasztott terméket a Kosárba helyezi, úgy külön ablak ugrik fel a termék kosárba történő hozzáadásáról. Amennyiben Ön nem kíván több terméket kiválasztani, úgy kattintson a „Kosár megtekintése” gombra!

A Kosár megtekintése

A honlap használata során Ön a honlap tetején található „Kosár megtekintése” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a „Módosít” gomb megnyomását követően megjeleníti az Ön által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is.

Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Megrendelés” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.

Vásárlói adatok megadása

„Megrendelés” gomb lenyomását követően megjelenik a kosár tartalma, illetve az Ön által kiválasztott termékek megvásárlása esetén az Ön által fizetendő teljes vételár. A „Szállítási szolgáltatás” dobozban kell bejelölnie, hogy a megrendelt terméket személyesen kívánja átvenni (személyes átvétel), vagy kiszállítást kér. Kiszállítás esetén a rendszer jelzi a kiszállítás díját, melyet Ön köteles megfizetni megrendelés esetén. 

A „Felhasználói adatok” szövegdobozban e-mail címét, a „Számlázási információ” szövegdobozban teljes nevét, címét, telefonszámát tudja megadni. A ”Szállítási információ” szövegdobozban a rendszer automatikusan a „Számlázási információ” során megadott adatokat tárolja. Amennyiben Ön eltérő címre kéri a szállítást, kérjük távolítsa el a pipát. A „Megjegyzés” szövegdobozban Ön tetszőlegesen adhat meg további információt.

A rendelés áttekintése

A fenti szövegdobozok kitöltését követően Ön a „Folytatás a következő lépéssel” gombra kattintva folytathatja a megrendelési folyamatot, illetve a „Mégsem” gombra kattintva törölheti/javíthatja az eddig bevitt adatokat, és visszaléphet a Kosár tartalmához. A „Folytatás a következő lépéssel” gombra kattintás esetén Ön a „Rendelés áttekintése” oldalra érkezik. Itt láthatja összegezve az Ön által korábban megadott adatokat, így a Kosár tartalmát, a felhasználói, számlázási és szállítási adatokat és az Ön által fizetendő összeget (ezeken az adatokon itt már nem változtathat, csak ha a „Vissza” gombra kattint).

A rendelés véglegesítése

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelem” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek. 

Ön a „Megrendelem”  gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát.  A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

Megrendelések feldolgozása és teljesítése; szerződés létrejötte, a termék rendelkezésre állása

A rendelés megerősítésével a Webshop automatikus email-t küld a Vásárló által megadott email címre, amely visszaigazolja a Vásárló rendelését. A visszaigazolás tartalmazza  a megrendelt tételeket, a bruttó fizetendő összegeket, és a kiszállítási díjat. A Vásárló által a szerződés megkötésére irányuló nyilatkozat megérkezéséről szóló visszaigazolás (Webshop automatikus visszaigazoló e-mailje)  nem jelenti a szerződés megkötésére vonatkozó fogyasztói ajánlat elfogadását. A visszaigazolás a 45/2014. (II. 26) kormányrendelettel összhangban készült. Az ajánlat elfogadásáig közölt termékinformációk tájékoztató jellegűek.

Amennyiben a visszaigazolás hibás adatot tartalmaz, azt a Vásárlónak haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanap kezdetéig jeleznie kell a Webshop ügyfélszolgálatának, hogy a kiszállítást megelőzően legyen mód a korrekcióra.

A Webshopban elindított és lezárt rendelés módosítására kizárólag az Üzemeltető ügyfélszolgálatának segítségével van lehetőség.

A Szolgáltató a Vásárló megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben az Ügyfelet tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a várható szállítás idejéről. Érvényes szerződés a felek között ekkor jön létre.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8-16 óra között történik. A megrendelés leadására a Webshopban 0-24 óráig lehetőség van, azonban a telefonon történő megrendelések leadására munkanapokon 8-16 óra között, hétvégén, szombaton 8-12 óra között van lehetőség

Általános teljesítési határidő a raktáron lévő termékek esetén, az Üzemeltető a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül,  a raktáron nem lévő termékek esetén 14 napon belüli teljesítést vállal.

Amennyiben a megrendelt árucikk a raktárban nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a „rendelhető”- ként feltüntetett termék nem beszerezhető 14 napon belül, az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a vásárló értesítést kap.

Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a vásárló számára az Üzemeltető haladéktalanul visszautalja.

Ha Webshop a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, azt, a vállalt 14 napos határidőig a gyártótól nem kapja meg, köteles erről a tudomására jutás után a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

Webshop nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások hibáiért, a rajta kívül álló okok miatt történő a gyártó által előzetes bejelentés nélküli változtatások miatt.

Webshop fenntartja a jogot a már automatikusan visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza az eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti.

Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és a szállítási díj összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

A szerződésszerű teljesítés követelményei

A szerződésszerű teljesítés követelményei általánosan fogyasztói szerződés keretében eladott áruk és digitális elemet tartalmaz áruk esetében. A terméknek és a teljesítésnek a teljesítés időpontjában meg kell felelnie a 373/2021. (VI.30.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek.  Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön a szerződés tárgyát képező terméknek:  

 • meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel
 • alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor az Eladó tudomására hozott, és amelyet az Eladó elfogadott
 • rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval - ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást – és biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.
 • Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön - továbbá- a szerződés tárgyát képező terméknek alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú termék esetén jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír
 • rendelkeznie kell a Fogyasztó által ésszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel - különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében -, amely azonos típusú termék esetén szokásos, figyelembe véve az Eladó, annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy a termék konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános - különösen hirdetésben vagy címkén tett – kijelentését
 • rendelkeznie kell a fogyasztó által ésszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal - ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást – és
 • meg kell felelnie a vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett termék tulajdonságainak, leírásának.

A terméknek nem kell megfelelnie a fenti nyilvános kijelentésnek, ha az Eladó bizonyítja, hogy

 • a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie
 • a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették vagy
 • a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.

A szerződésszerű teljesítés követelményei fogyasztói szerződés keretében eladott áru adásvétele esetében

Az Eladó hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy  

 1. az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt az Eladó végezte el, vagy a az Eladó felelősségvállalása mellett végezték el; vagy
 2. az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés az Eladó által - illetve digitális elemeket tartalmazó áruk esetében a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szolgáltatója által - rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.

Ha az adásvételi szerződés szerint az árut az Eladó helyezi üzembe, vagy az üzembe helyezés az Eladó felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell az Eladó által befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe helyezés befejeződött.

Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, az Eladó felel az áru digitális tartalommal kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éven belül; vagy következik be vagy válik felismerhetővé.

A szerződésszerű teljesítés követelményei fogyasztói szerződés keretében eladott digitális elemeket tartalmazó áru esetében

Digitális elemeket tartalmazó áru esetében az Eladónak biztosítania kell, hogy a fogyasztó értesítést kapjon az áru digitális tartalmának vagy az azzal kapcsolatos digitális szolgáltatás olyan frissítéseiről - ideértve a biztonsági frissítéseket is -, amelyek az áru szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek, valamint biztosítania kell, hogy a fogyasztó meg is kapja azokat.  

Az Eladónak a frissítés elérhetővé tételét, ha az adásvételi szerződés

 • a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás egyszeri szolgáltatásáról rendelkezik, akkor az áru és a digitális elemek típusa és célja, valamint az egyedi körülmények és a szerződés jellege alapján a fogyasztó által ésszerűen elvárható; vagy
 • a digitális tartalom meghatározott időszakon keresztül történő folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, akkor két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éves időszakon keresztül kell biztosítania.

Ha a fogyasztó nem telepíti ésszerű határidőn belül a rendelkezésre bocsátott frissítéseket, az Eladó nem felel az áru hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó frissítés alkalmazásának hiányából fakad, feltéve, hogy

 • az Eladó tájékoztatta a fogyasztót a frissítés elérhetőségéről és a telepítés fogyasztó általi elmulasztásának következményeiről; és
 • a frissítés fogyasztó általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés fogyasztó általi helytelen telepítése nem az Eladó által biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be.

Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a fogyasztó külön tájékoztatást kapott arról, hogy az áru valamely konkrét tulajdonsága eltér az itt leírtaktól, és az adásvételi szerződés megkötésekor a fogyasztó ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta.

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. Amennyiben a Vásárló véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése módosítását. A hibás rendelés módosítását a megrendeléskor megadott e-mail címről küldött levéllel, vagy telefonhívással jelezheti Vásárló az Eladó felé.

  

Panaszügyintézés

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Ügyfélszolgálati iroda helye:  Rábca Áruház - 9025 Győr, Erkel Ferenc u. 4.

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: H-P: 8.00 - 16.00 Szombat: 8.00 - 11.00

Telefon: +36-20/261-9046

E-mail:  webhop@gyorigazdabolt.hu, info@gyorigazdabolt.hu

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel köteles közölni.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni .

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

Elállási feltételek

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/.2014 (II.26) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztónak minősülő vásárló a megrendelt termék kézhez vételétől számított  14  naptári napon  belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Az elállási jog attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az árut átveszi.  Az értékesítő köteles a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni.

A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt, az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

A fogyasztói körbe nem tartoznak bele a gazdasági társaságok és más jogi személyek, vagyis ha valaki cég nevében eljárva vásárol valamit az interneten, nem illeti meg az elállási jog.

Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog. Ilyen esetek az alábbiak: Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgások, ingadozásoktól függ. A vállalkozó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére.

A terméket olyan állapotban juttassa vissza hozzánk, ahogyan átvette. Vigyázzon rá, hogy a csomagolási elemek és a tartozékok se sérüljenek.

A visszaérkezést követően ellenőrizzük a termék, a tartozékok és a csomagolás állapotát és ha mindent rendben találtunk kérése szerint visszatérítjük az árát.

Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk. 

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni. 

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére lett beszerezve, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamit számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, h az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta
 • olyan zárt csomagolású termék (lázmérő, fülhallgató, fejhallgató, headset, gamer headset, borotva, villanyborotva, epilátor, borotvához szita, borotvafej, trimmel, fogkefe, szájzuhany, szájcenter, manikűr/pedikűr készülékek és tartozékaik, hajformázók - hajvasaló, hajsimító, göndorítő, kreppelő, hajsütővas, kúpvas, meleglevegős készülékek - hajvágó, szakállformázó, testszőrzet nyíró, füll/orr szőrnyíró, inhalátor, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontás után nem küldhető vissza.

A termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges beüzemelésen túli értékcsökkenésért Ön  felel, az a vételárból levonható, vagy az elállási igény megtagadható:

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon.

Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését.

Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni  a postára adás dátumát.

A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségéve juttassa vissza a cégünk címére.

Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni!

Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli!

A termék visszaérkezését követő 14 napon belül Vásárló által megadott bankszámla számra visszatéríti a  termék vételárát."

A fentiek kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő vásárlóink (fogyasztó) tekintetében érvényesülnek.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. 

A visszavett terméknek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie: 

 1. sértetlen
 2. hibátlan
 3. ép
 4. karcolásmentes
 5. tiszta és szagmentes
 6. eredeti csomagolás (nem szakadt, ázott csomagolás)
 7. összes tartozékkal rendelkeznie kell

14 napos elállás

A fogyasztónak minősülő vásárló a szerződéstől 14 naptári napon belül (beleértve a 14. naptári napot is) indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia.

Visszaküldési cím:         Variogen Kft. - 9025 Győr, Erkel Ferenc utca 4.

Az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza, utánvételes átvételt a Variogen KFt. nem teljesít. Elállás esetén cégünk követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül a vásárlót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a terméknek,
 2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Az elállási nyilatkozat IDE KATTINTVA letölthető.

Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft-os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

Eljárás hibás termék esetén, reklamáció

A hibás termék miatt az ezzel kapcsolatos igény nyitva álló időszakban akár a gyorigazdabolt.hu Webshop ügyfélszolgálatán keresztül vagy személyesen az üzletben (9025 Győr, Erkel Ferenc utca 4.) érvényesíthető.

Ha a Vásárló nem minősül fogyasztónak, azaz a Vásárló a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységének keretében adja le megrendelését, a hiba miatti követelés az áru átvételétől számított 1 éven belül elévül.

Kérjük a vásárolt terméket szíveskedjen az átvételkor ellenőrizni, és amennyiben a csomagolás sérült szíveskedjen a szállítónak jelezni és kérni jegyzőkönyv felvételét. Abban az esetben, ha mennyiségi, vagy minőségi kifogása van, szíveskedjen ügyfélszolgálatunknak bejelenteni reklamációját. Szállítónk díjmentesen visszaszállítja a terméket, amennyiben véletlenül más, vagy nem annyi terméket küldtünk, illetve a termék sérült. Ezt követően haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot és díjmentesen kiszállítjuk a megrendelt terméket.

Cserére jogosító igazolás

Ha a gyorigazdabolt.hu Webshopban vásárolt termék szervizbe kerül és javítása nem lehetséges, a szerviz "Cserére jogosító igazolást" állít ki. Ez esetben az igazolás eredeti példányát el kell juttatni a Webshop részére (9025 Győr, Erkel Ferenc utca 4.), majd a Webshop visszautalja a vásárlás összegét a vásárló által  megadott bankszámlaszámra.

 

Szerzői jogok

Miután a https://gyorigazdabolt.hu/, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a https://gyorigazdabolt.hu/  weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Webshop írásos hozzájárulása nélkül.

A https://gyorigazdabolt.hu/ weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

Az Üzemeltető fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos a https://gyorigazdabolt.hu/  weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a https://gyorigazdabolt.hu/ weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

A https://gyorigazdabolt.hu/ név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag az Üzemeltető és tulajdonos írásos hozzájárulásával lehetséges.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Üzemeltetőt kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 100.000 Ft, illetve szavanként bruttó 25.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén az Üzemeltető közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

A https://gyorigazdabolt.hu/ weboldalon található egyedi képek és szövegek a Variogen Kft. szellemi tulajdonát képezik. Azok részben vagy egészben történő nyilvános felhasználása kizárólag a  Variogen Kft. írásos felhatalmazásával lehetséges. Amennyiben más oldalról történik szöveg beemelés, akkor a forrás oldal és szerző meg van jelölve.

Az illetéktelen felhasználás jogi következményeket von maga után!

Az online értékesítésre vonatkozó hatályos jogszabály: 17/19910. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről

 

ÉRVÉNYESSÉG

Az Általános Szerződési Feltételek 2022.04.01-től visszavonásig érvényes.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az Eladó a jelen ÁSZF-t a Vevők számára az alábbi helyeken teszi közzé: Interneten a honlapján (www.gyorigazdabolt.hu), mindenkori székhelyén, jelenleg a 9025 Győr, Erkel Ferenc utca 4. szám alatt

Az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor, a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, módosítsa. Eladó az ÁSZF esetleges módosításait a fent megjelölt helyeken ugyancsak közzéteszi. A módosult rendelkezéseket az Eladó a hivatalos honlapján való közzététel időpontját követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazza. Az ÁSZF módosulása nem érinti a módosítás előtt létrejött szerződések feltételeit.

A Vevő bármely Termék megrendelésével egyidejűleg elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit megismerte, a vonatkozó jogszabály szerinti teljes körű tájékoztatást az Eladótól megkapta, továbbá az ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek tekinti és betartja.

A jelen ÁSZF által nem szabályozott rendelkezések tekintetében, Magyarország hatályos jogszabályai az alkalmazandók.

Az ÁSZF egyes rendelkezéseinek az érvénytelensége nem érinti a teljes ÁSZF érvényességét.

  

Győr, 2022. április 01.

Adatkezelési tájékoztató
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - gyorigazdabolt.hu

www.gyorigazdabolt.hu 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Variogen Kft. számára kiemelt jelentőségű, hogy a vásárlók személyes adatai megfelelő védelemben részesüljenek. Ezen az oldalon teljes körűen tájékozódhat arról, hogy társaságunk az egyes tevékenységeivel összefüggésben milyen jogcímen kezel személyes adatokat, valamint arról. hogy az adatkezelés során Önt milyen jogok illetik meg.

Biztosítjuk arról, hogy a társaságunk az adatkezelés során a hatályos adatkezelésre vonatkozó EU Rendelet és tagállami jogszabályok szerint jár el.(Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete GDPR (a továbbiakban Rendelet) és a 2011. évi CXII. tv.) Az esetleges jogszabályi változásoknak és a társaság adatkezelési gyakorlatának változása esetén a tájékoztatót aktualizáljuk, melyet a módosítástól számított 15 napon belül a honlapon közzéteszünk.

 

Általános információk az adatkezeléssel kapcsolatban

A megrendelés elküldésével a megrendelő tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, valamint azt is, hogy a személyes adatait kizárólag a Variogen Kft. ismerheti meg. Önkéntesen, a megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul ahhoz, hogy a fent meghatározott személyes adatai kezelésével és felhasználásával a Variogen Kft közvetlen megkeresés módszerével, tájékoztatást  küldjön. Kijelenti, hogy tájékoztatást kapott jogairól, miszerint a 9025 Győr, Erkel Ferenc utca 4. címen, valamint a Variogen Kft. ügyfélszolgálati e-mail címén bármikor tájékoztatást kérhet adatainak kezeléséről és kérheti azok helyesbítését, illetve törlését, valamint tudomásul veszi, hogy a fenti hozzájáruló nyilatkozat bármikor indoklás és korlátozás nélkül, ingyenesen visszavonható.           

 

Adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Adatkezelési gyakorlata során a Szolgáltató figyelembe veszi a vonatkozó mindenkoron hatályos jogszabályokat. Jelen tájékoztatóban közzétett adatkezelési alapelvek összhangban vannak az alábbi jogszabályokkal:

 • évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
 • évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”)

  

Szolgáltató neve és elérhetőségei

A szolgáltató neve:

VARIOGEN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

A szolgáltató székhelye:

9025 Győr, Erkel Ferenc u. 4.

Általános informálódás esetén:

webshop@gyorigazdabolt.hu

Panasz esetén: 

rabca@gyorigazdabolt.hu

Cégjegyzékszáma:

08-09-012912 

Adószáma:

13457945-2-08

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve:

Győri Törvényszék Cégbírósága 

Telefonszáma:

06-96/321-880, 06-20/261-90-46

A szerződés nyelve:

magyar

Webshop:

www.gyorigazdabolt.hu

 

Követett alapelvek az adatkezelés során

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés)

 

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat csak a megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Személyes adatot az adatkezelő harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbíthat, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult. Az Európai Gazdasági Térséghez tartozó-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Amennyiben a(z) Szolgáltató a Weboldal látogatójától (továbbiakban: Felhasználó) bármilyen célra személyes adatokat kér, az alábbi rendelkezések az irányadók.

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat a Szolgáltató Weboldala használatakor a Felhasználó esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, hogy a Weboldal használata előtt vegye fel a kapcsolatot velünk.

Az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor módosításra kerülhet, a Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a Weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomással bírjon. A Weboldalon megadott személyes adatainak kezelésért a Szolgáltató felelős.

 

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

Az oldalakon látható termékek képe mellett jelenik meg a termékinformáció. Ennek hiánya esetén bővebb információt elérhetőségeinken kérhet.  

A feltüntetett árak kizárólag internetes megrendelés esetén érvényesek.

 

Az ajánlati kötöttség idejéről:

 • Az áruházi rendszer által küldött automata visszaigazolás nem egyenértékű a megrendelés visszaigazolásával. Az első visszaigazoló email, azt jelzi a vásárlónak, hogy a megrendelése beérkezett és feldolgozásra vár.
 • Honlapunkon keresztül megrendelt termékek áráért csak a megrendelés visszaigazolása után vállalunk garanciát.
 • Megrendelése csak akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazoljuk.
 • Az árváltoztatás jogát a megrendelés visszaigazolásáig fenntartjuk!
 • A megrendelt termékek  szállítási idejéről külön e-mailt küldünk.

 

Adatvédelem

A www.gyorigazdabolt.hu webshop üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.     

Az Adatfeldolgozó, az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.    

 

Adatfeldolgozók

 

WEBSHOP ÜZEMELTETŐJE

Cégnév

VARIOGEN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Székhely

9025 Győr, Erkel Ferenc u. 4.

Cégjegyzékszám

08-09-012912 

Adószám

13457945-2-08

Ügyvezető

Nimsz Ferenc

Telefonszám

06-96/321-880, 06-20/261-90-46

E-mail cím

webshop@gyorigazdabolt.hu

Webshop oldala

www.gyorigazdabolt.hu

 

ADATFELDOLGOZÓ

Cégnév

Ebond Informatikai Szolgáltató Kft.

Székhely

6724 Szeged, Hétvezér u. 2.

Cégjegyzékszám

06-09-007050

Adószám

12530078-2-06

Ügyvezető

Kardos András

Telefonszám

+36 62 555-240

E-mail cím

info@ebond.hu

Honlap

www.ebond.hu

 

A SZOLGÁLTATÓ KÖNYVELÉSE

Cégnév

Eurodom Zrt.

Székhely

9025 Győr, Erkel Ferenc u. 4.

Cégjegyzékszám

08-10-001569

Adószám

11124694-2-08

Telefonszám

06-20/4490674

E-mail cím

iroda@eurodom.hu

 

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ

Cégnév

Port Kft.

Székhely

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 60.

Cégjegyzékszám

08-09-000588

Adószám

10369658-2-08

Telefonszám

06-96/566-095, 06-20/9353-225

E-mail cím

info@webtar.hu

Honlap

www.webtar.hu

 

WEBSHOP BÉRBEADÓ

Cégnév

UNAS Online Kft.

Székhely

9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Cégjegyzékszám

08-09-015594

Adószám

14114113-2-08

Telefonszám

06-99/200-200 

E-mail cím

unas@unas.hu

Honlap

www.unas.hu

 

Futárszolgálat és csomagpont hálózat adatfeldolgozók

(amennyiben ezen szolgálatón keresztül történik a termékek elküldése)

 

Cégnév

Magyar Posta Zrt.

Székhely

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Cégjegyzékszám

01-10-042463

Adószám

10901232-2-44

Telefonszám

06-1-767-8282

E-mail cím

ugyfelszolgalat@posta.hu

Honlap

www.posta.hu

 

Cégnév

GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

Székhely

2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Cégjegyzékszám

13 09 111755

Adószám

12369410-2-44

Telefonszám

06-29/886-700

E-mail cím

info@gls-hungary.com

Honlap

https://gls-group.eu/HU/hu/home

 

Cégnév

Fuvar.hu Kft.

Székhely

7626 Pécs, Farkas István u. 3/1. 1. em. 3.

Cégjegyzékszám

02-09-083090

Adószám

25977732-2-02

Telefonszám

06-30-589-00-00

E-mail cím

info@fuvar.hu

Honlap

http://www.fuvar.hu

 

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés a Weboldal szolgáltatásait igénybevevő Felhasználók és a Szolgáltató közötti folyamatos kapcsolatot, a felhasználói élmény javítását szolgálja. A cookie-k használata révén a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál a látogatás időtartamáról, a meglátogatott oldalakról annak érdekében, hogy a Weboldal szolgáltatásait a Szolgáltató tovább tudja fejleszteni, optimalizálni, még inkább a Felhasználó igényeire szabni. A Szolgáltató a cookie-kat arra is felhasználhatja, hogy a következő látogatás során a Felhasználó korábbi tevékenységével összhangban lévő tartalmat nyújtsa a Felhasználó számára, automatikusan be tudja tölteni annak saját beállításait, így kényelmesebbé téve a weboldal használatát.

A felhasználó által megadott egyéb adatokat a Szolgáltató kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon a Felhasználó részére nyújtani, különösen az alábbi területeken:

 • hírleveleink eljuttatásához;
 • a Weboldal tartalmának testre szabásához;
 • ahhoz, hogy eljuttassuk a Felhasználónak azokat a termékeket, amelyeket honlapunkon megrendel.

A kapcsolatot a Szolgáltató e-mailben, telefonon, faxon vagy levélben veheti fel a Felhasználóval. A Szolgáltató a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

A Szolgáltató a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a megrendelés teljesítéséhez és saját statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Felhasználók egyedi beazonosítására.

Személyes adatait hozzájárulása nélkül a Szolgáltató nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.

 

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció, illetve vásárlás során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. 

A session ID-k a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek, ugyanakkor a cookie-k egy másik része abban nyújt segítséget a Szolgáltató számára, hogy használatuk révén a Szolgáltató tisztában legyen a Felhasználó korábbi beállításaival, az általa megadott adatokkal, információkkal, weboldalhasználatának egyéb jellemzőivel, hogy azokat a következő látogatáskor ne kelljen ismét megadnia, valamint beállításai automatikusan betöltődjenek egy kellemesebb felhasználó élmény elérése érdekében. Ezeknek a cookie-knak a lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen a Felhasználó eszközén, ameddig azokat a Felhasználó nem törli.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

 

A kezelt személyes adatok köre

A Variogen Kft. a jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak megfelelően csak meghatározott célból és meghatározott jogalap alapján kezelhet személyes adatokat, amik a következők lehetnek:

 • e-mail cím,
 • név,
 • számlázási cím (adószám, számlázási név, irányítószám, település, utcanév, házszám),
 • postázási cím (település, irányítószám, utcanév, házszám),
 • telefonszám

A Weboldal megtekintése során, a Felhasználó gépén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, a felhasználó által a Weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott oldalak és az azokon eltöltött idő. A Szolgáltató ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja összekapcsolni személyes adatokkal, ezek megosztásáról Ön dönt a részünkre adott kifejezett felhatalmazás, valamint a böngészőjében megadott cookie beállításaival.

A Weboldal használatához megadott egyéb adatok kezelése is a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

A Szolgáltató felhívja a webshopba látogató figyelmét, hogy “Kiskorúak” – a vonatkozó helyi jogszabályok meghatározása szerinti – jogügyleteket (vásárlás vagy bármilyen más ügylet) szülő vagy törvényes képviselő engedélye nélkül ne tegyenek.

 

Honlapra bejelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés megnevezése

regisztráció a honlapon

Adatkezelés célja

kapcsolatfelvétel

Adatkezelés jogalapja

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés

Személyi adatok kategóriái

név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, a megvásárolt termék jellemzői és a vásárlás időpontja, IP cím.

Törlésre előirányzott határidő

a hozzájárulás visszavonásáig

Címzettek, akik hozzáférhetnek az adatokhoz

az adatkezelő társaság árukezeléssel megbízott dolgozói

Érintett hozzájárulásának módja

érintett önkéntes hozzájárulása

Hozzájárulás visszavonásának módja

webshop@gyorigazdabolt.hu címre küldött e-mailben kért törlés

 

Vásárlással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés megnevezése

vásárláshoz kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelés célja

vevői igény kielégítése

Adatkezelés jogalapja

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni, Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés

Személyi adatok kategóriái

név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Törlésre előirányzott határidő

a kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

Címzettek, akik hozzáférhetnek az adatokhoz

a társaság árukezeléssel megbízott dolgozói, könyvelő iroda, szállító

Érintett hozzájárulásának módja

érintett önkéntes regisztrációja

Hozzájárulás visszavonásának módja

webshop@gyorigazdabolt.hu címre küldött e-mailben kért törlés

 

Hírlevélre feliratkozással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés megnevezése

hírlevélhez kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelés célja

vevők tájékoztatása, ajánlatok küldése

Adatkezelés jogalapja

önkéntes hozzájárulásAdatkezelő számára Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti

Személyi adatok kategóriái

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Törlésre előirányzott határidő

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Címzettek, akik hozzáférhetnek az adatokhoz

társaság dolgozói

Érintett hozzájárulásának módja

érintett önkéntes regisztráció

Hozzájárulás visszavonásának módja

webshop@gyorigazdabolt.hu címre küldött e-mailben kért törlés

 

Szállítással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés megnevezése

szállítás kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelés célja

a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik

Adatkezelés jogalapja

szerződés teljesítése a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés

Személyi adatok kategóriái

név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Törlésre előirányzott határidő

a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli

Címzettek, akik hozzáférhetnek az adatokhoz

szállító dolgozói

Érintett hozzájárulásának módja

érintett önkéntes hozzájárulása

Hozzájárulás visszavonásának módja

webshop@gyorigazdabolt.hu címre küldött e-mailben kért törlés

 

Garanciális kifogásokkal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés megnevezése

garanciális panaszok kezeléséhez kapcsolódó

Adatkezelés célja

vevői kifogások rendezése

Adatkezelés jogalapja

1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni, a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés

Személyi adatok kategóriái

vásárló neve, telefonszáma, email címe, a panasz tartalma

Törlésre előirányzott határidő

a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig

Címzettek, akik hozzáférhetnek az adatokhoz

társaság garanciális kifogások kezelésével megbízott dolgozói, szerviz dolgozói

Érintett hozzájárulásának módja

érintett önkéntes hozzájárulása

Hozzájárulás visszavonásának módja

webshop@gyorigazdabolt.hu címre küldött e-mailben kért törlés

 

Sütikkel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés megnevezése

statisztikai adatgyűjtés

Adatkezelés célja

honlap használat megkönnyítése

Adatkezelés jogalapja

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

Személyi adatok kategóriái

nem tartalmaz személyes adatot

Érintett hozzájárulásának módja

érintett önkéntes hozzájárulása

  

Sütik („Cookies”)

A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit általában a honlapok a böngészőknek küldenek el azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a honlap használatát és közreműködjenek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatókról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a számítógépén.

A sütikkel kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, a korábbi látogatásai során elhelyezett adatfájlokat törölheti, ennek pontos módjáról böngészője útmutatója igazítja el, melyeket a következő oldalakon talál:

CHROME

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

MOZILLA

https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

EXPLORER

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

 

Egyes böngészők azt is lehetővé teszik, hogy minden alkalommal, amikor bezárja, automatikusan törlik a böngészési adatokat.

A weboldal egyes részeinek letöltésekor az általunk használt látogatáselemző szoftver (a Google Inc. (“Google”) által működtetett Google Analytics) automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a személyes adataidat tartalmazó adatfájlokat helyez el a számítógépén. Ennek megtörténtéről a jelenleg érvényes jogszabályok szerint értesítést is kap, amikor először az oldalra látogat, és jóváhagyását kérjük ehhez. Az adatfájlok a weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával kapott korábbi adatfájlok révén származó információ az üzemeltetőhöz kerül. Ezen adatfájlok pontos nevéről (_ga, _gat, _gid), funkciójáról ezen az oldalon kap tájékoztatást. A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot névtelenítve (anonimizáltan) tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Az adatokat 26 hónapig őrzi, amely időperiódus kezdete újraindul, ha új esemény történik a felhasználóval kapcsolatban (pl. új munkamenetet kezd).

Amennyiben meg szeretné akadályozni, hogy a Google Analytics bármely weboldalon hozzáadja látogatását az analitikához, használja ezt a bővítményt (bármely böngészőre elérhető).

A Google olyan cookie-kat is használ („DSID”, „IDE”, „NID”), amelyek arra szolgálnak, hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközökön végzett tevékenységeit, ha korábban bejelentkezett rajtuk Google-fiókjába. Mindezt a felhasználónak megjelenő hirdetések eszközökön átnyúlóan történő összehangolása és a konverziós események mérése érdekében teszi. Ha nem szeretné, hogy a Google hirdetések összehangoltan, eszközein átnyúlóan jelenjenek meg, a Hirdetésbeállítások segítségével kikapcsolhatja a hirdetések személyre szabását.

Ha előzőleg cookie-t kapott a Facebook-tól – vagy mert van fiókja, vagy mert felkereste a facebook.com oldalt –, a böngésző adatokat küld ezzel a cookie-val kapcsolatban, amikor a “Tetszik” gombbal vagy más közösségi beépülő modullal ellátott webhelyet (mint ez a weboldal) keres fel. 

Weboldalunkon marketing célokból Facebook konverziómérő pixelt is használunk, melynek elfogadásához szintén hozzájárulását kérjük, amikor először látogat az oldalra. Az ezzel kapcsolatos adatok szintén a Facebook-hoz kerülnek. 

A felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. A Szolgáltató kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a Szolgáltató nevéről, címéről (székhely: 9025 Győr, Erkel Ferenc utca 4.) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás a Szolgáltató postai címén (9025 Győr, Erkel Ferenc utca 4.), illetve az info@gyorigazdabolt.hu e-mail címen kérhető.

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a Felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.

A Weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat.

Személyes adatainak biztonságára a Szolgáltató nagy hangsúlyt fektet. Azért, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, megfelelő fizikai, elektronikus eljárást alkalmazunk az online beérkezett adatok védelméért és biztonságáért.

Amennyiben a Weboldallal kapcsolatos cookie-beállításain kíván módosítani, esetleg azokat törölni szeretné, akkor azt – mivel a cookie-k a felhasználó gépén és nem a Weboldal Szolgáltatójánál kerülnek tárolásra – a web elérésére használt böngésző beállításainál teheti meg. A cookie-k (sütik) kezeléséről bővebben itt tájékozódhat.

 

Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa mind a papíralapú, mind pedig az elektronikusan tárolt adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során igénybevett adatfeldolgozók részére is előírja.

Ennek körében a számítógépeken vírus- és tűzfalvédelmet alkalmaz, és biztosítja az adatok, és adathordozó eszközök fizikai védelmét. A számítógépek, adatbázisok jelszóval védettek, így a személyes adatokat kizárólag az tekintheti meg, aki arra jogosultságot kapott. Az elektronikus adatokról biztonsági mentés készül.

A Szolgáltató a személyes adatokat a Port Kft. (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 60., Adószám: 10369658-2-08) szervererein tárolja, amelyek a magyarországi internet gerinchálózaton találhatóak.

 

Jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelőnek a tiltakozással kapcsolatban meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a vizsgálatra lefolytatására meghatározott 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy a Szolgáltató megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is. Az erre, valamint a Szolgáltató kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

 

Adatkezelő nyilatkozata

Az adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban meghatározott elvárásoknak.

Tájékoztatás az érintett személy jogairól

Az alább felsorolt jogait, melyekkel Ön élhet és Ön kérheti, a kapcsolati e-mail címünkön tudja érvényesíteni, melyre legeslegkésőbb 30 napon belül választ adunk.

Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése

Az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően fogalmazunk meg.

Minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy segítsük Önt a jogainak a gyakorlásában.

Amennyiben Ön kérelemmel fordul hozzánk bármely személyes adatkezeléssel kapcsolatos jogának érvényesítésével kapcsolatban, azt indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható, amelyről az érintettet tájékoztatni kell.

Ha nem tennénk intézkedéseket a kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az információkat és az Ön jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítjuk, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel.

A részletes szabályok a Rendelet 12. cikke alatt találhatóak.

Az Ön hozzáférési joga

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).

Kérésére a következő adatokat adjuk át Önnek:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriáit;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is.

Kérésére az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére kell bocsátanunk. Az Ön által kért további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.

Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza.

A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy bármikor kérje tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését.

Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük;
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatait jogellenesen kezeltük;
 • a személyes adatait a ránk vonatkozó és alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk az Ön személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatnunk kell.

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

Minden olyan címzettet tájékoztatunk valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatjuk Önt ezen címzettekről.

E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, ha az adatkezelés jogalapja hozzájárulás vagy szerződés teljesítése és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét (A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”).

A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.

A tiltakozáshoz való jog

Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ezen jogokra legkésőbb az Önnel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívnunk a figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve meg kell jelenítenünk.

Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 21. cikke tartalmazza.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Minden ilyen esetben előre nem bepipált mezőt nyújtunk a rendelkezésére, melyet utólag is bármikor visszavonhat.

Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

Ön és a Variogen Kft. közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

meghozatalát a ránk alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Bizonyos esetekben biztosítjuk Önnek, hogy részünkről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.

Korlátozások

Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek (Rendelet 12-22. cikk, 34. cikk, 5. cikk) hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát.

E korlátozás feltételeit a Rendelet 23. cikke tartalmazza.

Tájékoztatás az adatvédelmi incidensről

Ha egy bekövetkezett adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázatot hordoz magában az Ön jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk Önt az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetjük az adatvédelmi incidens jellegét, a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, az incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; az incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket.

A további szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtotta, köteles tájékoztatni Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.

Adatvédelmi tisztviselő

A rendelet 37. cikke alapján arra a megállapításra jutottunk, hogy a mi esetünkben nem indokolt az adatvédelmi tisztviselő kijelölése. Adatkezelésünk jogszerűségét, átláthatóságát és biztonságát garantálni tudjuk.

Biztonsági intézkedések

Minden munkatársunkkal megismertettük, és betartatjuk az adatvédelmi szabályzatunkban foglaltakat.
A személyes adatok megtekintését csakis azon munkatársainknak engedjük, akiknek a munkájukhoz nélkülözhetetlen és titoktartási munkaszerződés kiegészítést írtak alá.
A nyomtatott formában tárolt dokumentumokat (számlák, ajánlatok, szerződések, stb.) a cég székhelyén, illetéktelenektől elzárt területen tároljuk.
Számítógépeinket tűzfallal, naprakész vírusirtókkal védjük.
A jelszavakat nem tároljuk, csak a jelszavak hashelt (kódolt) változatát, így nem történhet visszaélés.
Munkatársaink legfrissebb biztonsági frissítéssel rendelkező operációs rendszereket és szoftvereket használnak feladataik végzése során.
E-mail kiszolgálónk titkosítja a kommunikációt.
A már nem szükséges személyes adatokat töröljük vagy anonimizáljuk.
Tárhelyszolgáltatóink szerverei biztonságos adatközpontban üzemelnek.
Adatvédelmi intézkedéseinket rendszeresen felülvizsgáljuk, a szükséges teendőket belső adatvédelmi szabályzatunkban rögzítjük és munkatársaink mindig az aktuális szabályzattal összhangban végzik feladataikat.
Minden adatfeldolgozónknál meggyőződtünk (futárszolgálat, könyvelés, tárhelyszolgáltató, webshop, stb.), hogy az általunk kapott adatok a legnagyobb biztonságban vannak, illetéktelenek nem férhetnek hozzá és eleget tesznek a GDPR által elvárt megfelelő garanciáknak.

 

Győr, 2022. április 01.